Regulamin sklepu.

Regulamin Sklepu Internetowego – http://www.malgorzatalukasik.com 

Aby wyjasnić Ci przysługujące prawa oraz zasady funkcjonowania mojego sklepu, przygotowałam niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy czy reklamacji zakupionych u mnie produktów elektronicznych. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Ten Sklep Internetowy jest prowadzony przez Małgorzatę Łukasik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Łukasik Kancelaria Radcy Prawnego, ulica Batalionu AK “Karpaty” 1/33, 00-712 Warszawa, NIP 7132498271, REGON 383746671.  
 1. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail : malgorzata.lukasik111@gmail.com 
 1. Za pośrednictwem Sklepu, prowadzę jako Sprzedawca sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczę na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu. 
 1. Niniejszy dokument – Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego. 
 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych. 

WYJAŚNIENIE DEFINICJI 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 • Sprzedawca – Małgorzata Łukasik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Łukasik Kancelaria radcy Prawnego, ulica Batalionu AK “Karpaty” 1/33, 00-712 Warszawa, NIP 7132498271, REGON 383746671  
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • Regulamin – dokument, regulujący Twoje prawa i obowiązki jako Kupującego oraz warunki zawarcia umowy ze mną jako Sprzedawcą za pośrednictwem mojego e-sklepu. 
 • Produkt – dostępny w sklepie Internetowym produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Szerzej o Produkcie w dalszej części Regulaminu.  
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • Sklep – Sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz. 
 • Formularz Zamówienia – formularz zamówienia to usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej mojego sklepu umożliwiająca Ci złożenie zamówienia oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności. 
 • Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą. 
 • Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dotyczącą produktów elektronicznych oferowanych w Sklepie internetowym. 

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego produktu elektronicznego nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego. 
 1. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania ze Sklepu to: 
 • Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, 
 • Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa 
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) 
 • Posiadanie pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik. 
 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem e – mail. 
 1. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym 
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 
 1. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na wskazany adres e- mail. 

USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania adresu e-mail oraz akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej przez Klienta, zamieszczonego bezpośrednio pod opisem danego Produktu w Sklepie Internetowym. 
 1. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków. Po 1) wypełnieniu adresu-e-mail, 2) kliknięciu pola „Opłać” lub innego równoznacznego i podaniu danych osobowych w celu wystawienia faktury, Klient dokonuje płatności poprzez Przelewy24.pl, korzystając w tym celu z ikony banku, w którym posiada rachunek.

WARUNKU ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. 
 2. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: adres e-mail, imię, nazwisko dane do wystawienia faktury VAT. 
 3. Klient składa zamówienie poprzez dokonanie płatności za wybrany Produkt. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 5. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia z informacją o linku do wydarzenia, pod którym w określonej dacie będzie możliwa realizacja produktu elektronicznego oraz token, który jest unikalnym kluczem pozwalającym na udział w  zakupionym wydarzeniu w miejscu i dacie wskazanych przez Sprzedawcę. 
 6. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 , którego właścicielem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000 zł, opłaconym w całości, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego lub o dostarczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną w miejscu i dacie wskazanym w specyfikacji produktu.

PRODUKT 

 1. Niektóre z Produktów stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 1. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu lub usługę świadczonej drogą elektroniczną w miejscu i dacie wskazanym w specyfikacji produktu. . 
 1. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu bądź pod aktywnym linkiem z zaszyfrowanym dostępem w dacie i miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.
 1. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty. 
 1. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu. 

FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na stronie Produktu, w miejscu Formularza Zamówienia zostanie uwidoczniony link do wydarzenia oraz wygenerowany unikatowy token służący do logowania się w dacie i miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w opisie Produktu. Ponadto Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zakupu, zawierające informacje wyszczególnione w pierwszym zdaniu punktu 30 niniejszego Regulaminu.
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia i jest to: przelew elektroniczny. 
 1. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Opłać” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie. 
 1. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad. 
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 
 1. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. 
 1. W celu złożenia reklamacji Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 1. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 
 1. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji. 
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. 
 1. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 1. Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zapraszam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 1. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej. 
 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 1. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 
 1. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 1. Jeśli w toku zakupu Produkty Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży. 
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zwiększa ryzyko pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci sklepu powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe czy bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu. 
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów. 

Data Publikacji Regulaminu: 

 16 lipca 2020 r. 

%d bloggers like this: